Den flamske skole Laethem-Saint-Martin, 1890-1940

08.01.55 – 30.01.55